Privacy policy Keystone Verkeerseducatie

Keystone Verkeerseducatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Keystone houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als rijschool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Keystone Verkeerseducatie

Burgemeester Timmermanslaan 37

3481 BL Harmelen

info@keystone.nu

tel. 0348-785423

contactpersoon: Mary-Ann Wiersma, tel. 06-1511 2158.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van les- of begeleidingsovereenkomsten
 • Het signaleren van en begeleiding tijdens medische trajecten bij het CBR
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het verwerken van onze (financiële) administratie
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens (uw naam en uw adres)
 • Telefoonnummer, whatsapp gegevens, mailadressen
 • Informatie over medische achtergrond
 • In geval van arbeidsovereenkomst: BSN, kopie ID, kopie rijbewijs en kopie lesbevoegdheid

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het aanvragen van toetsen en examens (CBR)
 • Het verwerken van onze leerlingadministratie en boekhouding (Dation – hier komen geen medische gegevens in voor)
 • Het verwerken van onze boekhouding (Tuls administraties – hier komen geen medische gegevens in voor)
 • Het sturen van nieuwsbrieven (Laposta – uitsluitend naam en mailadres)

Wij geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (normaal gesproken personen jonger dan 16 jaar, in ons geval personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Keystone bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Medische gegevens worden vernietigd zodra de lesovereenkomst wordt ontbonden (dus zodra leerling het rijbewijs heeft gehaald, of om andere redenen afscheid neemt van de rijschool). Overige gegevens blijven in onze boekhouding tot de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar is gehaald, daarna worden ze vernietigd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Persoonsgegevens staan altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal één gebruikersnaam en wachtwoord
 • Medische gegevens worden niet digitaal gemaakt; de papieren bevinden zich in een afgesloten kast
 • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn op de hoogte van onze beveiligingsmaatregelen en de gevaren van een datalek

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt dan horen wij dat heel graag!

Vriendelijke groet,

Het team van Keystone Verkeerseducatie